Ανατολική Αττική

Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση

Athens view 1

Σύμφωνα με τα ρυθμιστικά σχέδια της Αθήνας που έχουν συνταχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, αναφέρονται τα ακόλουθα:
Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση


1. Αρχές για την Οικιστική Ανάπτυξη :
α) Για την προώθηση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης υιοθετείται ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρχή της συμπαγούς πόλης, στο πλαίσιο του οποίου η κάλυψη των οικιστικών αναγκών επιδιώκεται κυρίως μέσα στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη. Η οικιστική ανάπτυξη διοχετεύεται καταρχήν στις υφιστάμενες πόλεις και οικισμούς με αποφυγή κατάληψης περιαστικού και εξωαστικού χώρου, ενώ οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης ή οι νέες αναπτύξεις είναι περιορισμένες.
β) Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την τόνωση της εσωτερικής συνοχής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού στην Αττική, τίθενται οι εξής ειδικότεροι στόχοι:
αα) Σύνδεση του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού με την πολεοδομική πολιτική μέσω των κατώτερων επιπέδων σχεδιασμού και θεσμικών εργαλείων. Ενίσχυση της κανονιστικής – ρυθμιστικής πολιτικής του χωρικού σχεδιασμού μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης κάθε επιπέδου του και τη συστηματοποίηση των ρυθμίσεών του, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια χρήσεων γης.
ββ) Ενίσχυση των διαδικασιών συμμετοχής και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές τάξεις. Προώθηση θεσμών κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοικητικών και κρατικών φορέων.
γγ) Ενίσχυση της επιχειρησιακής διάστασης του σχεδιασμού και καθιέρωση ευελιξίας στη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα.
2. Μέτρα για την Οικιστική Ανάπτυξη
α) Η οικιστική ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας διοχετεύεται στις θεσμοθετημένες οικιστικές περιοχές. Νέες επεκτάσεις ή αναπτύξεις είναι αποδεκτές μόνον εφόσον η αναγκαιότητά τους τεκμηριώνεται, στις περιπτώσεις που ο υφιστάμενος πολεοδομικός χώρος είναι διαπιστωμένα ανεπαρκής, είτε χαρακτηρίζεται από ακαμψίες που δεν επιτρέπουν εξάντληση της χωρητικότητάς του μέχρι το σύνηθες ποσοστό κορεσμού. Η τεκμηρίωση γίνεται με βάση τα εκτιμώμενα όρια κορεσμού των οικιστικών περιοχών και της κατανομής των προβλεπόμενων προγραμματικών μεγεθών ανά Χωρική Ενότητα. Οι επεκτάσεις αυτές πρέπει, επίσης, να είναι συμβατές με το χωροταξικό ρόλο κάθε Χωρικής Ενότητας. Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται τα ακίνητα που εμπίπτουν στον ν. 3986/2011 (Α’ 152), για τα σχέδια αξιοποίησης των οποίων ο ΟΡΣΑ γνωμοδοτεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
β) Οι επεκτάσεις και οι νέες οικιστικές αναπτύξεις γίνονται μόνο κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες (γειτονιές) με εξασφάλιση όλων των αναγκαίων χώρων για κοινωνική και τεχνική υποδομή και εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή των βασικών έργων υποδομής.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά τη σύνταξη ειδικής τεχνικής μελέτης, είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, σε περιοχές κύριας κατοικίας, μετά από επαρκή τεκμηρίωση ή όταν δικαιολογείται από την κατασκευή μεταφορικών υποδομών σταθερής τροχιάς που θα επιταχύνουν διαφαινόμενη τάση και με την προϋπόθεση ότι με την μετατροπή δεν θίγεται η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και ότι αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των συμπληρωματικών αναγκών σε κοινωνική υποδομή και εξυπηρετήσεων και δεν συνεπάγεται την αύξηση του συντελεστή δόμησης.
δ) Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) της Αττικής αποτελούν τα Πολεοδομικά Σχέδια εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ ανά δήμο και αποσκοπούν στη θεσμοθέτηση των κανόνων τοπικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των στόχων και των κατευθύνσεων πολιτικής του νέου ΡΣΑ, καθώς και η επίτευξη χωρικής συνοχής σε ενδοπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εκπονούνται ανά δήμους αλλά είναι δυνατόν, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, να προσδιοριστούν ομάδες δήμων ανά Χωρική Υποενότητα, οι οποίες οφείλουν να μελετήσουν ενιαία ή σε συνεργασία, τα ΓΠΣ ή ορισμένα από τα στοιχεία τους σε επίπεδο ανάλυσης ή προκαταρκτικής πρότασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές προδιαγραφές. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ, δίνονται κίνητρα για την από κοινού εκπόνηση και έγκριση των ΓΠΣ όμορων Δημοτικών Ενοτήτων.
3. Προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση του εξωαστικού χώρου – Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
α) Η εφαρμογή του παρόντος αφορά το σύνολο των εκτάσεων της Αττικής που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών, καθώς και εκτός των θεσμοθετημένων προς πολεοδόμηση ή για την υποδοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων περιοχών,
β) Ο εξωαστικός χώρος αντιμετωπίζεται παράλληλα με τον αστικό, ως συμπληρωματική συνιστώσα ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου. Κατεύθυνση του παρόντος είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή του, με την προστασία του περιβάλλοντος, την εξισορρόπηση των πιέσεων, αλλά και των αναγκών που δημιουργούνται.
γ) Ο εξωαστικός χώρος προστατεύεται ως κρίσιμος παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικολογική ισορροπία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
αα) Για τον έλεγχο της οικιστικής διάχυσης, τη διατήρηση και την προστασία του, ο εξωαστικός χώρος ρυθμίζεται στο σύνολό του με σχέδια χρήσεων γης και όρων δόμησης ή και καθεστώτα προστασίας, τα οποία θεσμοθετούνται με τα ΓΠΣ του ν. 2508/1997, όπως ισχύει, ή με προεδρικό διάταγμα εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3937/2011.
ββ) Προτεραιότητα για το σχεδιασμό του εξωαστικού χώρου, αποτελεί ο εξορθολογισμός του θεσμικού καθεστώτος που τον διέπει.
γγ) Με ευθύνη του ΟΡΣΑ , μετά τη θεσμοθέτηση του παρόντος καταρτίζεται πρόγραμμα αξιολόγησης του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης του εξωαστικού χώρου της Περιφέρειας.

Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας

ΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ − ΑΤΤΙΚΗΣ

Ορισμός και περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας − Αττικής

1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας−Αττικής (εφεξής νέο
ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων
πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των
προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως
αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική
οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλ−
λοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Πεδίο εφαρμογής του νέου ΡΣΑ είναι το σύνολο
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010
(Α ́ 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και
η νήσος Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για
την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής
στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και
χωροταξικής πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και
ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν τον εθνικό
αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που
αφορούν στον προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό
επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Καταστροφή του εμπορικού ιστού

Καταστροφή εμπορίου

Τα τελευταία έτη, στον τόπο μας, είμαστε θεατές της συνεχιζόμενης καταστροφής του εμπορικού ιστού, της αποδυνάμωσης των ελεύθερων επαγγελματιών και της γενικότερης εικόνας μας. Σε αυτό συνέβαλλε και η δημιουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων, που εξαιτίας αυτών κλείνουν ολοένα και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις «της γειτονιάς».

Αυτός ο φαύλος κύκλος, πλήττει τους επαγγελματίες και τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων χώρων και καταστημάτων. Πλήττει την κοινωνία και τη μεγάλη μάζα ανέργων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν.
Χρειάζεται γνώση, μεθοδικότητα και διοίκηση ικανή να υλοποιήσει ένα σταθερό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Πρέπει οι Δήμοι, να συντάξουν και να οργανώσουν προγράμματα για την υποστήριξη της «τοπικής επιχειρηματικότητας», τα οποία να τα υλοποιήσουν άμεσα και σωστά, ώστε να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να αρχίσει σύντομα οη ανάπτυξη στον κάθε Δήμο ξεχωριστά και σε βάθος χρόνου να φανεί και το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών.

Πρέπει όλοι μαζί, να βάλουμε κοινούς στόχους και να στηρίξουμε τις μικρές συνοικιακές επιχειρήσεις που έχουν απομείνει. Πρέπει να φερθούμε στον τόπο μας με σεβασμό, ώστε να μας ανταποδώσει τα ανάλογα. Συνεργεία καθαρισμού, τεχνικά συνεργεία επισκευών και όλοι μαζί που υπηρετούμε τον κάθε τόπο ξεχωριστά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ενωμένοι για το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να προσφέρουμε.

Αττική - Προτάσεις ανάπτυξης

Αττική οδός

Η Αττική είναι ιστορική περιοχή της Ελλάδας που περικλείει την πόλη της Αθήνας και είναι μια τριγωνική χερσόνησος η οποία προεξέχει στο Αιγαίο Πέλαγος. Σήμερα αποτελεί τμήμα μίας από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Έχει έκταση 3.808 χλμ2 και καλύπτει το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Η σημασία της μεγάλη για τη χώρα μας και θα πρέπει να τεθούν υψηλοί στόχοι για την ανάπτυξή της. Η κοινωνική, οικονομική και  περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αττικής, ως Περιφέρεια της Ευρώπης, με μοχλούς ανάπτυξης την πολιτιστική της ταυτότητα, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, την τεχνολογία και καινοτομία. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής.

 Πρέπει να αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουμε την ερευνητική υποδομή του ανθρώπινου δυναμικού, να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας. Να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση των πληθυσμιακών ομάδων και σε γενικές γραμμές θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποια προγράμματα δράσεων αποτελεσματικά, όπως:

  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και διεργασιακές ή οργανωτικές καινοτομίες).
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς που συνδέονται με την κοινωνική καινοτομία, με στόχο την ένταξη στην εργασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Στήριξη των επιχειρήσεων (νέων ή υφιστάμενων) για την παραγωγή, προμήθεια και τη χρήση ενδοεπιχειρησιακών τεχνολογικών λύσεων.
  • Εκσυγχρονισμός του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, το οποίο είναι δυνατόν να καλύπτει όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής (μετρό, αστικός & προαστιακός σιδηρόδρομος λεωφορεία και τραμ).
  • Συντήρηση, ανακαινισεις και καθαρισμοί κτιρίων αρχαιολογικής σημασίας
  • Στήριξη της Επιχειρηματικότητας: και υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών σχημάτων.
  • Ανάπτυξη μηχανισμού προαγωγής της δικτύωσης επιχειρήσεων και διάδοσης – αξιοποίησης ιδεών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.
  • Προώθηση και αξιοποίηση της αριστείας για την ενίσχυση της τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας και της εμπέδωσης στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Αθλητισμός και ανάπτυξη

Αθλητισμός

Ο Δήμος Αθηναίων έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων που απλώνεται σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τη σωματική άσκηση και ψυχαγωγία αρκετών μικρών και μεγάλων κατοίκων της πόλης μας.

Ο αθλητισμός είναι ένας τομέας που μαζί με την σχολική παιδεία, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Οι επιδράσεις του αθλητισμού είναι σημαντικές για όλους και κυρίως για τα παιδιά. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο επίδρασης του αθλητισμού στα νεαρά άτομα, είναι η στήριξη που παρέχει η άσκηση στη φυσιολογική βιολογική ανάπτυξη. Η στήριξη της ανάπτυξης οδηγεί τα παιδιά στον υψηλό αθλητισμό και τις καλές επιδόσεις.

Δυστυχώς σημαντική εξάπλωση έχει η μάστιγα των ναρκωτικών. Με την ανάπτυξη του αθλητισμού στους δήμους, θα καταφέρει η τοπική κοινωνία να αποτρέψει τους νέους από άλλους λανθασμένους δρόμους «διασκέδασης» και ενασχόλησης που μόνο κακό μπορούν να αποφέρουν στον εαυτό τους, στην οικογένειά τους, στο κοινωνικό σύνολο.


Για τη στήριξη των αθλητικών εγκαταστάσεων, η Δήμος πέρα από τη δημιουργία τους, πρέπει να επιμεληθεί και τη συντήρηση αυτών των χώρων. Επισκευές, απεντομωσεις, καθαρισμοι κτιριων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων καθώς και άλλα συνεργεία που εμπλέκονται στη συντήρηση ενός χώρου, θα πρέπει να ενταχθούν στα προγράμματα και να είναι σε ετοιμότητα.


Η ορθολογιστική προσέγγιση των αθλητικών ερεθισμάτων, δηλ. της άσκησης ή προπόνησης, δημιουργεί προϋποθέσεις ομαλής βιολογικής εξέλιξης και καλής αθλητικής απόδοσης. Απώτερος στόχος, ο αθλητισμός να συμβάλλει στη δομική και λειτουργική ανάπτυξη των παιδιών, παράλληλα με τη διαμόρφωση πνευματικών και ηθικών αξιών.