Ανατολική Αττική

Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας

ΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ − ΑΤΤΙΚΗΣ

Ορισμός και περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας − Αττικής

1. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας−Αττικής (εφεξής νέο
ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων
πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των
προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως
αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική
οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλ−
λοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Πεδίο εφαρμογής του νέου ΡΣΑ είναι το σύνολο
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010
(Α ́ 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και
η νήσος Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για
την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής
στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και
χωροταξικής πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και
ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν τον εθνικό
αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που
αφορούν στον προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό
επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.


Οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως:
α) στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του χώ−
ρου,
β) στη χωροταξική δομή και οργάνωση των δραστη−
ριοτήτων,
γ) στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυ−
σικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των
πολιτιστικών πόρων,
δ) στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και
υποδομών μεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοι−
νωνικής υποδομής,
ε) στην πολεοδομική οργάνωση,
στ) στην πολιτική γης,
ζ) στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέ−
ροντος ή ειδικών προβλημάτων,
η) στο συντονισμό των μελετών και προγραμμάτων
που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και ιδίως στο σχεδιασμό
παρεμβάσεων μητροπολιτικής σημασίας,
θ) στο συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των
όμορων περιφερειών.
4. Το νέο ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερει−
ακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής, σύμφωνα με την
παρ. 8α του άρθρου 6 του ν. 4269/2014 (Α ́ 142).
5. Με Προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρό−
ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού,
ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ορ−
γανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), εξειδικεύ−
ονται και διευκρινίζονται οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ.

Χρονική διάρκεια

Το νέο ΡΣΑ στηρίζεται σε προβολές πληθυσμιακών
και οικονομικών μεγεθών και αναπτυξιακών προβλέψε−
ων με χρονική διάρκεια έως και το έτος 2021. Για την
εφαρμογή του νέου ΡΣΑ δεν προβλέπονται ενδιάμεσες
προγραμματικές περίοδοι. Η προσέγγιση των στόχων,
η προώθηση των πολιτικών, καθώς και ο ρυθμός και η
έκταση υλοποίησης των προβλεπόμενων ρυθμίσεων
παρακολουθούνται με σταθερά μέσα από το σύστη−
μα κριτηρίων, με βάση τις περιγραφόμενες στα άρθρα
35, 36, 37, 39 του παρόντος διαδικασίες, λαμβάνοντας
τα αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα για τη
βελτίωση των επιδόσεων.